Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

Mateřská škola Chudenice,  příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel mateřské školy: obec Chudenice
Školský zákon č. 561/2004 Sb. (§ 33)
Školský zákon https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561

3. Organizační struktura

Ředitelka: Štěpánka Jílková
Učitelka: Dagmar Přibáňová
Asistent pedagoga: Kateřina Kašpárková
Kuchařka: Lenka Králová
Uklízečka: Lenka Kadlecová

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola Chudenice
U Černínského zámku 270
339 01 Chudenice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola Chudenice
U Černínského zámku 270
339 01 Chudenice

4.3 Úřední hodiny

dle dohody s ředitelkou školy

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 376 398 241
mobil: 725 241 490

4.5 Adresa internetové stránky

4.6 Adresa podatelny

Mateřská škola Chudenice
U Černínského zámku 270
339 01 Chudenice

4.7 Elektronická adresa podatelny

mschudenice@seznam.cz

4.8 Datová schránka

ninu4uw

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 184578332/0300

6. IČO

710 057 73

7. DIČ

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

9. Žádosti o informace

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně
 2. písemně

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • Označení („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Musí v ní být sděleno, kterému povinném subjektu je určena.
 • Musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště. U právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • Musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.

10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost dle zákona 106/1999 Sb. či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob:

 • ústně – v sídle organizace příspěvkové organizace či telefonicky
 • písemně – osobní podání v sídle organizace příspěvkové organizace nebo poštou na adresu sídla organizace příspěvkové organizace:
  Mateřská škola Chudenice
  U Černínského zámku 270
  339 01 Chudenice
 • e-mailem: mschudenice@seznam.cz
 • datovou schránkou: ninu4uw
 • telefonicky na tel. čísle: 376 398 241 nebo 725 241 490

Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí) lze podat prostřednictvím ředitelky školy ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákonhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561

Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzděláváníhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-14

Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravováníhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-107

11.2 Vydané právní předpisy

Mateřská škola vydává právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

13. Licenční smlouvy

Nejsou uzavřeny.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Tyto informace se u MŠ nepožadují.

Přejít nahoru